Adwokat Kraków

Adwokat Michał Słomka – specjalizacja w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego oraz prowadzenia spraw sądowych.

W ramach ogólnej, kilkunastoletniej praktyki mec. Michał Słomka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spółdzielczego, prawa lokalowego, prawa nieruchomości, prawa pracy.

Adwokat Michał Słomka

Specjalizacja w zakresie prowadzenia spraw sądowych.

Założycielem i właścicielem kancelarii jest mec. Michał Słomka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 2007 roku specjalizujący się w sprawach sądowych oraz szeroko pojętym prawie rodzinnym i cywilnym.

W ramach swojego składu osobowego kancelaria adwokata Michała Słomki współpracuje ze stałym gronem adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz absolwentów wydziałów prawa.

Kancelaria posiada kilka biur na terenie Krakowa, jednakże w celu usprawnienia bieżącej obsługi Klientów oraz dogodnego i stałego dostępu do instytucji sądowych posiadamy dyskretny i kameralny lokal położony przy ul. Szafera – 150 m od budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.

Michał Słomka zajmuje się w szczególności kompleksowym prowadzeniem spraw sądowych, między innymi:
 • w ramach prawa rodzinnego spraw o: rozwód, separację, podział majątku, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, uregulowanie pieczy nad dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, ustalenie ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa oraz innych;
 • w ramach prawa spadkowego spraw o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku pod wpływem błędu, wykonanie zapisu i innych;
 • w ramach prawa rzeczowego spraw o: wydanie nieruchomości lub jej części (powództwa windykacyjne), ochronę naruszonego posiadania (powództwa posesoryjne), rozgraniczenie nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i innych;
 • w ramach prawa zobowiązań spraw o: wykonanie umów, o zapłatę i innych;
 • w ramach prawa lokalowego spraw o: eksmisję, ustalenie prawa do lokalu socjalnego, o zapłatę czynszu najmu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz innych;
 • w ramach prawa pracy spraw o: uznanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę i innych.
 • w ramach prawa pracy spraw o: uznanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę i innych.

Kancelaria znajduje się w najbliższym sąsiedztwie kompleksu budynków sądowych w Krakowie. Z tego względu prowadzi wszelkie sprawy na terenie Krakowa oraz miejscowości sąsiadujących (w ramach właściwości sądów w Krakowie oraz Wieliczce, Myślenicach, Skawinie).

W ramach indywidualnego uzgodnienia możliwe jest także prowadzenie spraw w innych miejscowościach (w szczególności na terenie województwa małopolskiego i śląskiego).

W ramach prawa rodzinnego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
 • separacja,
 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w częściach dotyczących władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem,
 • podział majątku,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wyrównanie dorobków, zwrot nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek wspólny, zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków,
 • roszczenia majątkowe związane z ustaniem konkubinatu,
 • sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o wykonanie kontaktów z dzieckiem (będące szczególną formą postępowania egzekucyjnego),
 • sprawy o wyrażenie zgody na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, konsultacji sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego.

Kancelaria zajmuje się także kwestiami wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych (egzekucja alimentów, wykonanie kontaktów z dzieckiem itp.) jak również reprezentowaniem Klientów na każdym etapie danej sprawy, od rozmów przedsądowych aż do prowadzenia spraw przed sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

W ramach prawa spadkowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentów,
 • sprawy o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • niegodność dziedziczenia,
 • odbieranie oświadczeń o odrzuceniu spadku, przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
 • pomoc w kwestiach związanych z długami spadkowymi (w tym m.in. w zakresie niespłaconych kredytów spadkodawcy),
 • umów dotyczących spadku (zbywanie przedmiotów wchodzących w skład spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe itp.).

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów, ugód itp.), jak również prowadzenie danej sprawy spadkowej od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Pomoc prawna w kwestiach spadkowych polegać może w szczególności na udzieleniu adwokatowi pełnomocnictwa w każdej fazie sprawy celem prowadzenia wszystkich spraw spadkowych przez kancelarię adwokacką zarówno w relacjach z sądami i organami, urzędami, jak również osobami fizycznymi i prawnymi (w tym bankami i innymi instytucjami, pozostałymi spadkobiercami, wierzycielami i dłużnikami).

W ramach prawa nieruchomości Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • o zasiedzenie,
 • o uwłaszczenie,
 • o ustanowienie, zniesienie, stwierdzenie wygaśnięcia, zasiedzenie służebności gruntowych oraz służebności osobistych,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zwrot pobranych pożytków z nieruchomości,
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • o rozgraniczenie,
 • o uregulowanie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej,
 • o ustanowienie zarządcy nieruchomości wspólnej,
 • o wpis lub sprostowanie księgi wieczystej,
 • o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego, włącznie z dokonaniem stosownych wpisów w księdze wieczystej.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie badania treści aktów notarialnych, umów deweloperskich itp., jak również towarzyszenie klientowi podczas wizyty u notariusza.

W ramach prawa lokalowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
 • o roszczenia wynikające z czynszów i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu,
 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • o eksmisję, w tym w przedmiocie ustalenia prawa do lokalu socjalnego,
 • sprawy związane z lokalami komunalnymi,
 • o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni,
 • o roszczenia związane z korzystaniem ze wspólnego lokalu przez współwłaścicieli,
 • tworzenie nowych lokali, podział i łączenie lokali,
 • dziedziczenie lokali,
 • sprawy związane z zakładaniem, prostowaniem, wpisami w księgach wieczystych.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego.

Ponadto Kancelaria zapewnia pełną obsługę związaną z kwestiami dotyczącymi ksiąg wieczystych (reprezentacja w zakresie postępowania wieczystoksięgowego).

W ramach prawa pracy, reprezentując pracodawcę lub pracownika, Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • sprawy związane z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy,
 • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • odprawy,
 • sprawy związane z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o nawiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o dopuszczenie do pracy,
 • mobbing,
 • tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zfśs, umowy o powierzenie mienia, umowy o zakazie konkurencji itp.),
 • umowy o zakazie konkurencji i roszczenia z tym związane,
 • umowy o poufności i roszczenia z tym związane,
 • sprawy związane z państwową inspekcją pracy.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Adwokat Michał Słomka posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań.

W sprawach odszkodowawczych Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń, począwszy od analizy sprawy, poprzez etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, negocjacje, zawieranie ugody) aż po postępowanie sądowe do uzyskania prawomocnego wyroku oraz dalej na etapie postępowania egzekucyjnego (aż do faktycznego uzyskania środków przez klienta).

Co ważne, w sprawach odszkodowawczych istnieje możliwość wypłaty należnego Kancelarii odszkodowania dopiero po faktycznej wypłacie na rzecz klienta odszkodowania przez podmiot odpowiedzialny. Tym samym zakładając sprawę o odszkodowanie klient nie ponosi żadnych wstępnych kosztów, a wynagrodzenie należne Kancelarii za poprowadzenie sprawy jest płatne dopiero po otrzymaniu pieniędzy przez Klienta (jako określony procent od wygranej sumy).

Zajmujemy się m.in:

 • odszkodowaniami wypadkowymi,
 • odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowaniami za błędy lekarskie,
 • odszkodowaniami za uszkodzenie mienia,
 • zadośćuczynieniami za doznane krzywdy (np. dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku),
 • rentami z tytułu poniesionych uszczerbków na zdrowiu,
 • odszkodowaniami uzyskiwanymi od firm ubezpieczeniowych, instytucji państwowych, podmiotów prywatnych.

W ramach prowadzonych postępowań dochodzimy wszelkich należnych klientowi roszczeń, na które składają się takie roszczenia jak zadośćuczynienie za doznane krzywdy; zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji; zwrot utraconego zarobku lub dochodów; renty określone w Kodeksie cywilnym (rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb; rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej); odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej; odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd; odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie, odszkodowanie za za mienie utracone lub uszkodzone w wyniku pożaru lub zalania itp.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usługi polegającej na poprowadzenia sprawy o uzyskanie należnego odszkodowania, zapraszamy do współpracy i umówienia się na termin spotkania z prawnikiem.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich spraw sądowych, w szczególności w opisanych na niniejszej stronie dziedzinach prawa.

Kancelaria mieści się w najbliższej okolicy kompleksu krakowskich sądów (jedynie 100 m od budynku Sądu Okręgowego w Krakowie), co często jest wielkim atutem – możemy bowiem niezwłocznie zapoznać się z aktami prowadzonej już sprawy, podejmować pilne czynności sądowe w najszybszym czasie i zawsze terminowo.

Często zdarza się też tak, że klient obawia się wizyty w sądzie, składania zeznań itp. Wtedy czuje się pewniej, kiedy tuż przed rozprawą spotyka się ze swoim adwokatem i wspólnie z nim udaje się na salę sądową – jest to u nas częsta praktyka.

Jeżeli musicie Państwo sami założyć sprawę sądową, jeżeli bez własnej woli właśnie staliście się stroną postępowania sądowego (otrzymując pozew jako strona czy wniosek jako uczestnik postępowania) lub też jeżeli już prowadzicie Państwo sprawę w sądzie, z którą nie jesteście w stanie sobie poradzić samodzielnie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Specjalizacja kancelarii

prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo lokalowe

prawo spadkowe

Prawo Spadkowe

Sprawy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo nieruchomości

W celu umówienia wizyty u adwokata Michała Słomki skontaktuj się telefonicznie z sekretariatem kancelarii aby ustalić termin konsultacji:

W celu usprawnienia usługi prosimy o:

 • telefoniczny względnie e-mailowy kontakt z sekretariatem kancelarii, aby ustalić dogodny termin
  konsultacji z adwokatem,
 • przekazanie pracownikowi kancelarii, jakiej materii dotyczyć będzie konsultacja z adwokatem,
 • zabranie ze sobą na termin konsultacji wszystkich dokumentów dotyczących sprawy (mogą to być:
  orzeczenia, pisma oraz opis wydarzeń istotnych dla sprawy).

Usługi świadczone przez Kancelarię

Kancelaria Adwokata Michała Słomki zapewnia fachowe porady prawne, profesjonalne zastępstwo procesowe w sądach, sporządzanie umów, pism i innych dokumentów, jak również pomoc w innych sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej.

Adwokat Michał Słomka zapewnia:

Merytoryczne wsparcie – porady i konsultacje w sprawach wymagających profesjonalnej pomocy prawnika. Niezależnie, czy będzie to proste pytanie prawne czy też zagadnienie wymagające pogłębionej i szczegółowej analizy;

Profesjonalne zastępstwo procesowe – reprezentację osób prywatnych i firm przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne a także Sąd Najwyższy), w sprawach takich, jak: cywilne, rodzinne, spadkowe, gospodarcze, pracy, lokalowe, nieruchomości itd. jak również w kontaktach z organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym);

Sporządzanie opinii prawnych na własne potrzeby Klienta oraz na potrzeby wykorzystania w obrocie lub w relacjach z innymi podmiotami – ponadto przygotowywanie pism procesowych, umów, wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, skarg na orzeczenia referendarza sądowego, skarg o wznowienie postępowania, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dokumentów wewnątrzkorporacyjnych itp.;

Wsparcie w procesie windykacji i dochodzeniu należności w postępowaniu polubownym, przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym –  ponadto uczestnictwo w negocjacjach handlowych czy załatwianiu innych spraw wymagających wiedzy doświadczonych adwokatów.

Kancelaria Adwokacka Kraków

Adwokat w Krakowie ze specjalizacją w prowadzeniu spraw sądowych.

Jak trafić do Kancelarii?

Adwokat Kraków – Kancelaria Adwokata Michała Słomki

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków 

+48 784 425 405

Sekretariat:
tel./fax: (12) 294 22 12

[email protected]

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne
Kancelaria posiada kilka biur na terenie Krakowa, jednak Klientów przyjmujemy w lokalu przy ul. Szafera 9/46, który znajduje się w najbliższym sąsiedztwie budynku sądu w Krakowie, co niewątpliwie pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę Klientów oraz niezwłoczne podejmowanie pilnych czynności sądowych.
Call Now Button