• Kancelaria Adwokata Michała Słomki
  ul. Profesora Władysława Szafera 9/46, Kraków
  tel: 784 425 405

Adwokat Kraków

Postaw na 11 lat doświadczenia profesjonalnej krakowskiej kancelarii.

Zapewnimy Ci wsparcie merytoryczne oraz zajmiemy się kompleksowym prowadzeniem sprawy. Najpierw dokładnie przeanalizujemy Twoje potrzeby, wybierzemy najbardziej odpowiednie rozwiązania, a następnie zrobimy wszystko, aby sprawa zakończyła się w pomyślny dla Ciebie sposób.

Skuteczny Adwokat w Krakowie

Pomagam zrozumieć, jak działa polskie prawo.
Założycielem naszej kancelarii jest Michał Słomka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a od 2007 roku aktywny adwokat, specjalizujący się w sprawach sądowych oraz szeroko pojętym prawie rodzinnym i cywilnym. Czytaj więcej

W ramach prawa rodzinnego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
 • separacja,
 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w częściach dotyczących władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem,
 • podział majątku,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wyrównanie dorobków, zwrot nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek wspólny, zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków,
 • roszczenia majątkowe związane z ustaniem konkubinatu,
 • sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o wykonanie kontaktów z dzieckiem (będące szczególną formą postępowania egzekucyjnego),
 • sprawy o wyrażenie zgody na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, konsultacji sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego.

Kancelaria zajmuje się także kwestiami wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych (egzekucja alimentów, wykonanie kontaktów z dzieckiem itp.) jak również reprezentowaniem Klientów na każdym etapie danej sprawy, od rozmów przedsądowych aż do prowadzenia spraw przed sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

W ramach prawa spadkowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentów,
 • sprawy o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • niegodność dziedziczenia,
 • odbieranie oświadczeń o odrzuceniu spadku, przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
 • pomoc w kwestiach związanych z długami spadkowymi (w tym m.in. w zakresie niespłaconych kredytów spadkodawcy),
 • umów dotyczących spadku (zbywanie przedmiotów wchodzących w skład spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe itp.).

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów, ugód itp.), jak również prowadzenie danej sprawy spadkowej od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Pomoc prawna w kwestiach spadkowych polegać może w szczególności na udzieleniu adwokatowi pełnomocnictwa w każdej fazie sprawy celem prowadzenia wszystkich spraw spadkowych przez kancelarię adwokacką zarówno w relacjach z sądami i organami, urzędami, jak również osobami fizycznymi i prawnymi (w tym bankami i innymi instytucjami, pozostałymi spadkobiercami, wierzycielami i dłużnikami).

W ramach prawa nieruchomości Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • o zasiedzenie,
 • o uwłaszczenie,
 • o ustanowienie, zniesienie, stwierdzenie wygaśnięcia, zasiedzenie służebności gruntowych oraz służebności osobistych,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zwrot pobranych pożytków z nieruchomości,
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • o rozgraniczenie,
 • o uregulowanie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej,
 • o ustanowienie zarządcy nieruchomości wspólnej,
 • o wpis lub sprostowanie księgi wieczystej,
 • o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego, włącznie z dokonaniem stosownych wpisów w księdze wieczystej.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie badania treści aktów notarialnych, umów deweloperskich itp., jak również towarzyszenie klientowi podczas wizyty u notariusza.

W ramach prawa lokalowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
 • o roszczenia wynikające z czynszów i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu,
 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • o eksmisję, w tym w przedmiocie ustalenia prawa do lokalu socjalnego,
 • sprawy związane z lokalami komunalnymi,
 • o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni,
 • o roszczenia związane z korzystaniem ze wspólnego lokalu przez współwłaścicieli,
 • tworzenie nowych lokali, podział i łączenie lokali,
 • dziedziczenie lokali,
 • sprawy związane z zakładaniem, prostowaniem, wpisami w księgach wieczystych.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego.

Ponadto Kancelaria zapewnia pełną obsługę związaną z kwestiami dotyczącymi ksiąg wieczystych (reprezentacja w zakresie postępowania wieczystoksięgowego).

W ramach prawa pracy, reprezentując pracodawcę lub pracownika, Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • sprawy związane z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy,
 • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • odprawy,
 • sprawy związane z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o nawiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o dopuszczenie do pracy,
 • mobbing,
 • tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zfśs, umowy o powierzenie mienia, umowy o zakazie konkurencji itp.),
 • umowy o zakazie konkurencji i roszczenia z tym związane,
 • umowy o poufności i roszczenia z tym związane,
 • sprawy związane z państwową inspekcją pracy.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Adwokat Michał Słomka posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań.

W sprawach odszkodowawczych Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń, począwszy od analizy sprawy, poprzez etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, negocjacje, zawieranie ugody) aż po postępowanie sądowe do uzyskania prawomocnego wyroku oraz dalej na etapie postępowania egzekucyjnego (aż do faktycznego uzyskania środków przez klienta).

Co ważne, w sprawach odszkodowawczych istnieje możliwość wypłaty należnego Kancelarii odszkodowania dopiero po faktycznej wypłacie na rzecz klienta odszkodowania przez podmiot odpowiedzialny. Tym samym zakładając sprawę o odszkodowanie klient nie ponosi żadnych wstępnych kosztów, a wynagrodzenie należne Kancelarii za poprowadzenie sprawy jest płatne dopiero po otrzymaniu pieniędzy przez Klienta (jako określony procent od wygranej sumy).

Zajmujemy się m.in:

 • odszkodowaniami wypadkowymi,
 • odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowaniami za błędy lekarskie,
 • odszkodowaniami za uszkodzenie mienia,
 • zadośćuczynieniami za doznane krzywdy (np. dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku),
 • rentami z tytułu poniesionych uszczerbków na zdrowiu,
 • odszkodowaniami uzyskiwanymi od firm ubezpieczeniowych, instytucji państwowych, podmiotów prywatnych.

W ramach prowadzonych postępowań dochodzimy wszelkich należnych klientowi roszczeń, na które składają się takie roszczenia jak zadośćuczynienie za doznane krzywdy; zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji; zwrot utraconego zarobku lub dochodów; renty określone w Kodeksie cywilnym (rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb; rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej); odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej; odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd; odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie, odszkodowanie za za mienie utracone lub uszkodzone w wyniku pożaru lub zalania itp.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usługi polegającej na poprowadzenia sprawy o uzyskanie należnego odszkodowania, zapraszamy do współpracy i umówienia się na termin spotkania z prawnikiem.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich spraw sądowych, w szczególności w opisanych na niniejszej stronie dziedzinach prawa.

Kancelaria mieści się w najbliższej okolicy kompleksu krakowskich sądów (jedynie 100 m od budynku Sądu Okręgowego w Krakowie), co często jest wielkim atutem – możemy bowiem niezwłocznie zapoznać się z aktami prowadzonej już sprawy, podejmować pilne czynności sądowe w najszybszym czasie i zawsze terminowo.

Często zdarza się też tak, że klient obawia się wizyty w sądzie, składania zeznań itp. Wtedy czuje się pewniej, kiedy tuż przed rozprawą spotyka się ze swoim adwokatem i wspólnie z nim udaje się na salę sądową – jest to u nas częsta praktyka.

Jeżeli musicie Państwo sami założyć sprawę sądową, jeżeli bez własnej woli właśnie staliście się stroną postępowania sądowego (otrzymując pozew jako strona czy wniosek jako uczestnik postępowania) lub też jeżeli już prowadzicie Państwo sprawę w sądzie, z którą nie jesteście w stanie sobie poradzić samodzielnie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Specjalizacja kancelarii

prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo lokalowe

prawo spadkowe

Prawo Spadkowe

Sprawy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo nieruchomości

Pomoc adwokata Michała Słomki w 3 krokach!
1. Umów się na rozmowę

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z sekretariatem kancelarii, aby ustalić dogodny termin konsultacji z adwokatem.

2. Przygotuj niezbędne materiały

Przed konsultacją weź ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące Twojej sprawy. Mogą to być: orzeczenia, pisma oraz opis wydarzeń istotnych dla sprawy.

3. Odbierz pełne wsparcie

Dokładnie przeanalizujemy Twój przypadek i w zależności od jego specyfiki - zarekomendujemy wykonanie konkretnych czynności.

Co zyskujesz współpracując z naszą kancelarią?

Fachowe porady prawne

Zyskasz merytoryczne wsparcie w każdej sprawie wymagającej profesjonalnej pomocy prawnika.

Niezależnie, czy zwrócisz się do nas z prostym pytaniem, czy też Twoje zagadnienie będzie wymagało pogłębionej i szczegółowej analizy. Zawsze otrzymasz pomoc w pozytywnym załatwieniu swojej sprawy.
Profesjonalne zastępstwo procesowe

Oszczędzisz czas, nerwy i pieniądze, mając jednocześnie pewność, że Twoją sprawą zajmuje się doświadczona kancelaria adwokacka.

Zajmiemy się reprezentacją Ciebie lub Twojej firmy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne a także Sąd Najwyższy), w sprawach takich, jak: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, gospodarcze oraz pracy. Przyjmiemy także rolę pełnomocnika w kontaktach z organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Otrzymasz pewność, że wszelkie materiały są skuteczne i przygotowane według najwyższych standardów.

Sporządzimy opinie prawne na Twoje własne potrzeby oraz te na potrzeby wykorzystania w obrocie lub w relacjach z innymi podmiotami. Ponadto, zajmiemy się przygotowaniem pism procesowych, umów, wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, skarg na orzeczenia referendarza sądowego, skarg o wznowienie postępowania, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dokumentów wewnątrz korporacyjnych itp.
Pomoc w założeniu i prawnej obsłudze firmy

Z powodzeniem powierzysz nam całość prac związanych z zakładaniem oraz rejestracją spółki prawa handlowego.

Udzielimy pomocy w kwestiach związanych z szeroko pojętą materią prawa spółdzielczego (w tym spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych) oraz zapewnimy stałą obsługę prawną spółek i innych podmiotów.
Inne usługi których potrzebujesz

Otrzymasz pełne wsparcie w procesie windykacji i dochodzeniu należności w postępowaniu polubownym, przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Ponadto, możesz na nas liczyć podczas uczestniczenia w negocjacjach handlowych czy załatwianiu innych spraw wymagających wiedzy doświadczonych adwokatów.

Kancelaria Adwokacka Kraków

11 lat doświadczenia profesjonalnej krakowskiej kancelarii.

Jak trafić do Kancelarii?

Adwokat Kraków – Kancelaria Adwokata Michała Słomki

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków

+48 784 425 405

Sekretariat:
tel./fax: (12) 294 22 12
[email protected]

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne

Kancelaria znajduje się w najbliższym sąsiedztwie sądu w Krakowie, co niewątpliwie pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę Klientów oraz niezwłoczne podejmowanie pilnych czynności sądowych.

Call Now Button