Zakres usług

Kancelaria adwokacka Michała Słomki zapewnia kompleksową obsługę i pomoc prawną dla osób prywatnych i firm.

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria wykonuje w szczególności następujące czynności:

Kancelaria Adwokacka Michała Słomki zapewnia kompleksową obsługę i pomoc prawną dla osób prywatnych i firm. W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria wykonuje w szczególności następujące czynności:

 • zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne a także Sąd Najwyższy – sprawy cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, gospodarcze, pracy) oraz organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny),
 • udzielanie fachowych porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby własne Klienta oraz na potrzeby wykorzystania ich w obrocie lub w relacjach z innymi podmiotami,
 • sporządzanie pism procesowych, umów, wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, skarg na orzeczenia referendarza sądowego, skarg o wznowienie postępowania, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dokumentów wewnątrz korporacyjnych itp.,
 • pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
 • pomoc w kwestiach związanych z szeroko pojętą materią prawa spółdzielczego (w tym spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych),
 • stała obsługa prawna spółek i innych podmiotów,
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
 • windykacja, dochodzenie należności w postępowaniu polubownym, przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • reprezentowanie i merytoryczne wsparcie Klienta w każdej sprawie wymagającej pomocy prawnika.

Kancelaria specjalizuje się we wskazanych poniżej dziedzinach prawa.

Prawo spadkowe

W ramach prawa spadkowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentów,
 • sprawy o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • niegodność dziedziczenia,
 • odbieranie oświadczeń o odrzuceniu spadku, przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
 • pomoc w kwestiach związanych z długami spadkowymi (w tym m.in. w zakresie niespłaconych kredytów spadkodawcy),
 • umów dotyczących spadku (zbywanie przedmiotów wchodzących w skład spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe itp.).

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów, ugód itp.), jak również prowadzenie danej sprawy spadkowej od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Pomoc prawna w kwestiach spadkowych polegać może w szczególności na udzieleniu adwokatowi pełnomocnictwa w każdej fazie sprawy celem prowadzenia wszystkich spraw spadkowych przez kancelarię adwokacką zarówno w relacjach z sądami i organami, urzędami, jak również osobami fizycznymi i prawnymi (w tym bankami i innymi instytucjami, pozostałymi spadkobiercami, wierzycielami i dłużnikami).

Prawo pracy

W ramach prawa pracy, reprezentując pracodawcę lub pracownika, Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • sprawy związane z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy,
 • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • odprawy,
 • sprawy związane z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o nawiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o dopuszczenie do pracy,
 • mobbing,
 • tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zfśs, umowy o powierzenie mienia, umowy o zakazie konkurencji itp.),
 • umowy o zakazie konkurencji i roszczenia z tym związane,
 • umowy o poufności i roszczenia z tym związane,
 • sprawy związane z państwową inspekcją pracy.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Prawo nieruchomości

W ramach prawa nieruchomości Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • o zasiedzenie,
 • o uwłaszczenie,
 • o ustanowienie, zniesienie, stwierdzenie wygaśnięcia, zasiedzenie służebności gruntowych oraz służebności osobistych,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zwrot pobranych pożytków z nieruchomości,
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • o rozgraniczenie,
 • o uregulowanie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej,
 • o ustanowienie zarządcy nieruchomości wspólnej,
 • o wpis lub sprostowanie księgi wieczystej,
 • o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego, włącznie z dokonaniem stosownych wpisów w księdze wieczystej. Kancelaria świadczy również usługi w zakresie badania treści aktów notarialnych, umów deweloperskich itp., jak również towarzyszenie klientowi podczas wizyty u notariusza.

Odszkodowania

Adwokat Michał Słomka posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań. W sprawach odszkodowawczych Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń, począwszy od analizy sprawy, poprzez etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, negocjacje, zawieranie ugody) aż po postępowanie sądowe do uzyskania prawomocnego wyroku oraz dalej na etapie postępowania egzekucyjnego (aż do faktycznego uzyskania środków przez klienta). Co ważne, w sprawach odszkodowawczych istnieje możliwość wypłaty należnego Kancelarii odszkodowania dopiero po faktycznej wypłacie na rzecz klienta odszkodowania przez podmiot odpowiedzialny. Tym samym zakładając sprawę o odszkodowanie klient nie ponosi żadnych wstępnych kosztów, a wynagrodzenie należne Kancelarii za poprowadzenie sprawy jest płatne dopiero po otrzymaniu pieniędzy przez Klienta (jako określony procent od wygranej sumy). Zajmujemy się m.in:

 • odszkodowaniami wypadkowymi,
 • odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowaniami za błędy lekarskie,
 • odszkodowaniami za uszkodzenie mienia,
 • zadośćuczynieniami za doznane krzywdy (np. dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku),
 • rentami z tytułu poniesionych uszczerbków na zdrowiu,
 • odszkodowaniami uzyskiwanymi od firm ubezpieczeniowych, instytucji państwowych, podmiotów prywatnych.

W ramach prowadzonych postępowań dochodzimy wszelkich należnych klientowi roszczeń, na które składają się takie roszczenia jak zadośćuczynienie za doznane krzywdy; zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji; zwrot utraconego zarobku lub dochodów; renty określone w Kodeksie cywilnym (rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb; rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej); odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej; odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd; odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie, odszkodowanie za za mienie utracone lub uszkodzone w wyniku pożaru lub zalania itp.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usługi polegającej na poprowadzenia sprawy o uzyskanie należnego odszkodowania, zapraszamy do współpracy i umówienia się na termin spotkania z prawnikiem.

Prawo rodzinne

ramach prawa rodzinnego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
 • separacja,
 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w częściach dotyczących władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem,
 • podział majątku,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wyrównanie dorobków, zwrot nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek wspólny, zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków,
 • roszczenia majątkowe związane z ustaniem konkubinatu,
 • sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o wykonanie kontaktów z dzieckiem (będące szczególną formą postępowania egzekucyjnego),
 • sprawy o wyrażenie zgody na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, konsultacji sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego. Kancelaria zajmuje się także kwestiami wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych (egzekucja alimentów, wykonanie kontaktów z dzieckiem itp.) jak również reprezentowaniem Klientów na każdym etapie danej sprawy, od rozmów przedsądowych aż do prowadzenia spraw przed sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

Prawo lokalowe

W ramach prawa lokalowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
 • o roszczenia wynikające z czynszów i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu,
 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • o eksmisję, w tym w przedmiocie ustalenia prawa do lokalu socjalnego,
 • sprawy związane z lokalami komunalnymi,
 • o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni,
 • o roszczenia związane z korzystaniem ze wspólnego lokalu przez współwłaścicieli,
 • tworzenie nowych lokali, podział i łączenie lokali,
 • dziedziczenie lokali,
 • sprawy związane z zakładaniem, prostowaniem, wpisami w księgach wieczystych.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Ponadto Kancelaria zapewnia pełną obsługę związaną z kwestiami dotyczącymi ksiąg wieczystych (reprezentacja w zakresie postępowania wieczystoksięgowego).

Prawo osobowe

W ramach prawa osobowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o sprostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego.

Prawo gospodarcze i handlowe

W ramach prawa gospodarczego i handlowego Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy, jakie tylko mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (o zapłatę, o wykonanie zobowiązania itp.) zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Ponadto świadczy usługi stałej obsługi prawnej, udzielania bieżących porad, tworzenia dokumentów (wszelkiego typu umów, dokumentów wewnętrznych podmiotów gospodarczych itp.), jak również załatwiania wszelkich formalności związanych z krajowym rejestrem sądowym.

Dla firm

Dla firm

W ramach usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Kancelaria przejmuje pełną opiekę prawną nad danym przedsiębiorcą, zarówno w kwestiach urzędowych, sądowych, kwestiach związanych z bieżącą działalnością i relacjami z kontrahentami, kwestiach pracowniczych oraz rejestrowych. W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy świadczone są stałe dyżury w siedzibie klienta oraz bieżący kontakt z klientem drogą telefoniczną i mailową, jak również zapewnienie zastępstwa procesowego w każdej sprawie sądowej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dla firm.

Sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich spraw sądowych, w szczególności w opisanych na niniejszej stronie dziedzinach prawa. Kancelaria mieści się w najbliższej okolicy kompleksu krakowskich sądów (jedynie 100 m od budynku Sądu Okręgowego w Krakowie), co często jest wielkim atutem – możemy bowiem niezwłocznie zapoznać się z aktami prowadzonej już sprawy, podejmować pilne czynności sądowe w najszybszym czasie i zawsze terminowo. Często zdarza się też tak, że klient obawia się wizyty w sądzie, składania zeznań itp. Wtedy czuje się pewniej, kiedy tuż przed rozprawą spotyka się ze swoim adwokatem i wspólnie z nim udaje się na salę sądową – jest to u nas częsta praktyka. Jeżeli musicie Państwo sami założyć sprawę sądową, jeżeli bez własnej woli właśnie staliście się stroną postępowania sądowego (otrzymując pozew jako strona czy wniosek jako uczestnik postępowania) lub też jeżeli już prowadzicie Państwo sprawę w sądzie, z którą nie jesteście w stanie sobie poradzić samodzielnie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

(12) 294 22 12